ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 6/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้