ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 รอบสอง (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 (รอบสอง) ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีกำหนดเดินทางไปสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้