ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562ในระหว่างวันที่ 19 – 21กรกฎาคม พ.ศ. 2562ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้