สภาพนักงานสัญจร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้