ประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-17.00น.. ณ ห้องประชุม อาคารสโมสรสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน จำนวน 24 ท่าน จัดประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้