• eee

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 ในระหว่างวันที่ 23 -25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 3867 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้