* เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

เพื่อนำเสนอข้อมูลการประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา * เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องอธิการบดี ตึกสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงาน นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ ๒ และ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เลขาธิการสภาพนักงาน
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้