ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อร่วมประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่24 -26 มกราคม พ.ศ. 2563
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้