อบรม สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานคนที่สอง เข้าอบรม สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกรทเวย์ อ.เมือง จ. พะเยา หัวข้อ ??สิทธิพลังสิทธิมนุษยชนวิถีไทย :สื่อยุคใหม่ 2020 ??โดย ดร. วิมลเรขา ชัยราวรรณ หัวข้อ??สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษชนและการเคารพสิทธิผู้อื่น + พัฒนาการและหลักสิทธิมนุษยชน ??โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้