ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ+ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)

ประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 14 -16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้