ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ศ.นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้