ประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยสามัญครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสโมสร สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน จำนวน 24 ท่าน จัดประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยสามัญครั้งที่ 4/2563
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้