โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ PKY 2 โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเชิญดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักรู้ในระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันพึงประสงค์ รวมถึงสามารถนำไปประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบจรรยาบรรณ คุณธรรมของบุคลากรอันพึงประสงค์และเพื่อการปรับปรุงระเบียบจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้