โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ PKY 2 เวลา 08.30-16.30น. โดยมีดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและ มีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้