ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อร่วมประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่8/2563 ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ที่มา :   

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา :: เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701 มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้