ภาพกิจกรรมทั้งหมด


โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยสามัญครั้งที่ 4/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน สายบริการ

นับคะแนนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน สายบริการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ใช้สิทธ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน สายบริการ (แทนตำแหน่งที่่ว่างลง))

ประชุมคณะกรรมการ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยสามัญ ครั้งที่3/2563

เข้าพบ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลประกันสุขภาพกลุ่ม

เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง(สมาชิก) กองุทนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรม สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน

โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ร่วมงานเปิดสถานีประจุไฟฟ้า

ร่วมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา(ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานสมัยวิสามัญครั้งที่2/2562 (ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 ครัิ้งที่ 2

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นปขมท

* เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 4/2562

สภาพนักงานสัญจร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้

ร่วมทำบุญและร่วมพิธีบำเพ็จกุศลอุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

สัญจร คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

สภาพนักงานสัญจร กองบริหารงานวิจัย

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการและสายบริการ (อย่างไม่เป็นทางการคะ)

ประชุมสภาพนักงานสมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2562

ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562

สภาพนักงานสัญจร โรงเรียนสาธิต

ภาพบรรยากาศ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ชำนาญการ ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานสายบริการ

เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 10

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 //สายบริการ//

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 สายวิชาการ

เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

คณาจาร์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปรับภูมิทัศน์

เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่3/2562 (ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

สภาพนักงานสัญจร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการปรับภูมิทัศน์สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการรับปริญญา 15-16 พฤษภาคม 2562

สภาพนักงานสัญจร คณะศิลปศาสตร์

สภาพนักงานเข้าพบประกันสังคมจังหวัดพะเยา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน ความก้าวหน้าในด้านชำนาญการ ณ. มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในงาน “สืบฮีต โตยออย ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2562 (ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

เข้าหารือและปรึกษาแนวทางการรักษาพยาบาลและสวัสดิการ IPD OPD (ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่2/2562 (ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่1/2562 (ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ)

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่5/2562

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่4/2561

โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและคุณธรรมอันพึงประสงค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่3/2561

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่2/2561

โครงการบุคลากรดีเด่นประจำปี2561

ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายบริการ

ประชุมร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและบริการ

โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมการกำหนดบทลงโทษ

โครงการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2560

ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานสมัยวิสามัญครั้งที่3/2560

ประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายลูกจ้าง(สมาชิก)

ประชุมคณะกรรมการสภาพนังกานสมัยสามัญครั้งที่3/2560

ประชุมเพือเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

1.โครงการพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 2560

3.โครงการบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560

4.โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ประจำปีการศึกษา 2558

5.โครงการสภาพนักงานพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

6. โครงการสานสัมพันธ์กรรมการสภาพนักงาน 2560

7.โครงการจัดตั้งสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 2560

8.โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร 2560

9. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาล้ยพะเยาสมัยสามัญครั้งที่ 1/2560

10. ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาล้ยพะเยาสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

11.ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ี1/2560