สายด่วน สภาพนักงาน

แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

  • สภาพนักงานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
    • มาตรา ๒๗ ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  • สถานที่ตั้ง
    • สำนักงานสภาพนักงานตั้งอยู่ที่ หอประชุม พญางำเมือง(ศูนย์ไต) ชั้นล่าง ห้องสภาพนักงาน โทร. ๐๕๔ ๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๙

ยุทธศาสตร์สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 ถึง 2562

ปณิธาน
สื่อสารองค์กร สะท้อนปัญหา พัฒนาบุคลากร
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นสื่อสารองค์กร เพื่อการรับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาวิชาการ สร้างความสามัคคี รักษาสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
นโยบาย
1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ
2. สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร สื่อสารองค์กร สะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข
3. เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
4. มุ่งเน้นรักษาสิทธิประโยชน์ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
5. เสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร