แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

  • สภาพนักงานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
    • มาตรา ๒๗ ให้มีสภาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการประชุมของสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการสภาพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยาครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  • สถานที่ตั้ง
    • สำนักงานสภาพนักงานตั้งอยู่ที่ หอประชุม พญางำเมือง(ศูนย์ไต) ชั้นล่าง ห้องสภาพนักงาน โทร. ๐๕๔ ๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๓๙

แผนกลยุทธ์ของสภาพนักงานประจาปี 2563-2564

ปณิธาน
"เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม สวัสดิการก้าวหน้า เป็นที่พึ่งพาของบุคลากร"
วิสัยทัศน์
"สภาพนักงานมุ่งพัฒนา ความก้าวหน้าของบุคลากร เป็นสื่อกลาง ให้คาปรึกษา พัฒนาสวัสดิการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี"
พันธกิจ
1. เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมของบุคลากร
2. เป็นสื่อกลางเสนอความคิดเห็นจากบุคลากรต่ออธิการบดี
3. ดาเนินการเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร
4. ดาเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
2. การเป็นสื่อกลางสะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี
3. การพัฒนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร
4. การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
2. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและสะท้อนความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี
3. เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร
4. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ
5. เพื่อดาเนินการตามนโยบายและพันธกิจที่ได้รับหมายจากอธิการบดี