ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบปะคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะ CE14203 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงมอบแนวทางการปฏิบัติงานในระหว่างการแพร่กระจายของโรคโคโรนา (COVID-19) และตอบข้อซักถามและข้อสงสัยของบุคลากร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้ทำการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายของท่านอธิการบดี ให้บุคลากรในคณะได้รับชมผ่านวีดีทัศน์ ในห้องปฏิบัติการภาษา (1) CE14204 เพื่อเป็นการลดการรวมกลุ่มบุคลากร ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: sapa วันที่: 14 May 2020 15:07