โครงการจัดตั้งสโมสรพนักงาน ม.พะเยา

โครงการจัดตั้งสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการจัดประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
โครงการจัดประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559
โครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
โครงการจัดทำรายงานประจำปีสภาพนักงาน