โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัต

โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเจ้าภาพจัดประชุมประธานอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท

โครงการเจ้าภาพจัดประชุมประธานอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นครั้งที่ 2 สายวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นครั้งที่ 2 สายบริการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นครั้งที่ 1

โครงการสภาพนักงานสัญจร 
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
โครงการความก้าวหน้าของสายสนับสนุน
โครงการการเวทีสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร 
โครงการศึกษาดุูงานสภาพนักงาน 
โครงการเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน 
โครงการจัดทำรายงานประจำปีสภาพนักงาน 
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ