สถานที่ตั้ง สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภาพนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสโมสรสภาพนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3867