สายตรงถึงประธานสภาพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาว เวียงคำ

ประธานสภาพนักงาน

โทร 081-2558364

เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 3119

Email::weiangkham.dao@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2

โทร 062-6952596

เบอร์โทรภายใน 054-466666 ต่อ 1701

Email::Ekasiddhwongrat@gmail.com