หน่วยงานภายในสภาพนักงาน

ภารกิจสภาพนักงาน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • 1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
 • 2.ส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • 3.ผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • 4.สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงานมหาวิทยาลัย
 • 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

เพื่อให้หน้าที่หลักของสภาพนักงานทั้ง 5 ข้อข้างต้นสามารถดำเนินการได้ สามารถแบ่งภาระหน้าที่งานสภาพนักงานได้ดังนี้

1. ดำเนินการ ประสานงาน ในการเลือกตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสภาพนักงานประกอบด้วย

 • ประธานสภาพนักงาน
 • รองประธานสภาพนักงาน
 • กรรมการสภาพนักงาน

2. ดำเนินการจัดประชุมสภาพนักงาน

 • การเตรียมจัดประชุม
 • การออกหนังสือเชิญประชุม
 • การจัดทำวาระการประชุม
 • การจัดทำเอกสารประกอบวาระประชุม
 • การติดต่อสถานที่ประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • การบันทึกรายงานการประชุม
 • การเตรียมการรับรองต่างๆ
 • การพิมพ์รายงานการประชุม
 • การเตรียมการรับรองต่างๆ
 • การเวียนแจ้งรายงานการประชุม

3. การประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

4. การต้อนรับผู้มาติดต่องานสภาพนักงาน

5. การประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

6. การยกร่างจรรยาบรรณ ของพนักงานสายอาจารย์ และสายบริการ เพื่อเสนอสภาพนักงาน

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน

8. การติดตามการดำเนินงานด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ

9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติแก่คนดี

10. ประสานงานในเรื่องการร้องเรียนต่อสภาพนักงาน

11. ประสานงานในเรื่องการประพฤติตนไม่เหมาะสมของพนักงาน

12. ดำเนินการเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของสภาพนักงาน

ประธานสภาพนักงาน

ผศ.ดร. ดาวเวียงคำ

ประธานสภาพนักงาน

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ

รองประธานคนที่ 1

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

รองประธานคนที่ 2

นายณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

เลขาธิการสภาพนักงาน

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล

คณะกรรมการสภาพนักงาน


ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.สุธรรม อรุณ

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.สุวลี ฟองอินทร์

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.วาจารี วีระ

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายบริการ

นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คนที่ 1

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

เลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


นายเพ็ชร พงษ์เฉย

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

นางอินทนิล จินดากาศ

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


นางสาวณวพร ฟองแก้ว

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวพราวตา ศรีวิชัย

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกิติยา เขียวงาม

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

นายณัฐวิทย์ ประกิตติกรเวท

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

เจ้าหน้าที่สภาพนักงาน

นางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง

หัวหน้าสภาพนักงาน

นางสาวศศิวิมล คำประกายสิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป