สายด่วน สภาพนักงาน
แบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

* เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

ประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญครั้งที่ 4/2562

สภาพนักงานสัญจร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์

เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 8/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 7/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 รอบสอง (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 6/2562 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศและข้อบังคับ