Skip Navigation Links.
Collapse แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
Collapse แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
Collapse แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Collapse แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563
รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1
รายงานติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2
Collapse ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

เข้าพบ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลประกันสุขภาพกลุ่ม

เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง(สมาชิก) กองุทนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรม สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน

โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 5/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ) ออน์ไลน์

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ+ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)

ประชุมปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563 (ผศ.ดร. ดาว เวียงคำ)

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 93 (2/2563)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 1/2563(นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 4/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ประชุมปขมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 (นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา